Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Onderwatersportvereniging Duikteam Murene Zaandam Zaandam, gevestigd te Karel Lotsylaan 10 in Zaandam ingeschreven in het handel; handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617503, welke hierna te noemen: ‘de vereniging’. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag gerust per e-mail aan: info@duikteam-murene.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 NVT
Administratie en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  NVT
Administratie en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst richting NOB.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna  NOB
Bijhouden van medisch dossier.
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Keuringsdatum
 • Keuringsgegevens zoals aangegeven in de checklist van de NOB
Uitvoering van sportmedische keuring via de vereniging Alleen als en zolang men hiervoor specifiek toestemming verleend heeft.  Duikkeuringsarts
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven en uitnodiging bijeenkomsten
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.  NVT
Versturen berichten van derden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.  Andere
(duik)verenigingen
beëindiging lidmaatschap voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bijeen dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijderen doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te in formeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: Theo van Veldhoven, E-mail: info@duikteam-murene.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.