Duikteam Murene: Aannamebeleid Vrijwilligers

Als je vrijwilliger wilt worden meldt je dan aan bij het bestuur. Wel moet je kunnen voldoen aan onze gedragsregels zoals hieronder beschreven.

Gedragsregels voor vrijwilligers

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin (aspirant)duikers kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Alle reden dus om maatregelen te nemen om Seksuele Intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het aanname beleid van vrijwilligers en de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

Aanname beleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek
 • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
 • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3- 5 jaar herhaald worden
 • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de KNZB
 • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de “Gedragsregels van de Duiksport” zoals voorgeschreven door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Vastgesteld door het bestuur van Duikteam Murene dd

Duikteam Murene: Gedragsregels Vrijwilligers.

Gedragsregels binnen de duiksport. Hieronder is een samenvatting gegeven van de gedragsregels die opgesteld zijn door NOC*NSF en van toepassing op onze duiksport (NOB):

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het de (aspirant) duiker zich veilig kan voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de (aspirant)duiker te bejegenen op een wijze die zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de (aspirant)duiker door te dringen dan nodig is in het kader van de beoefening van de duiksport..
 3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de (aspirant)duiker.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige (aspirant)duiker tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger mag de (aspirant)duiker niet op een zodanige wijze aanraken dat de (aspirant)duiker en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De vrijwilliger zal tijdens training(s)(stages)en duikreizen gereserveerd en met respect omgaan met de (aspirant)duiker en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de (aspirant)duiker te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de jeugdige (aspirant)duiker behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de (aspirant)duiker die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de (aspirant) duiker is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen. Vastgesteld door het bestuur van Duikteam Murene dd

Handtekening bestuur

Handtekening vrijwilliger

Duikteam Murene: vertrouwens (contact)persoon.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging Duikteam Murene het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor duikers, ouders van duikers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Binnen onze vereniging is dit: Ad Appelman.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Ad Appelman